Ledige bådpladser

Mangler du vand under kølen og har du ikke nogen bådplads endnu, så lej bådplads i charmerende Ebeltoft havn med udsigt til Mols Bjerge og lige i centrum af Ebeltoft by

Med havnens fantastiske beliggenhed, gode indsejling, stor vanddybde og havnens indretning i øvrigt, kan vi tilbyde bådpladser til såvel store som små både.

For at vi kan tilbyde en havneplads, har vi brug for konkrete oplysninger om bådens længde, bredde, dybde samt foto af båden. For mere information så Klik her

 

Havnen er nu udviddet med 11 nye bådpladser. Bredden går fra 4,5 og 5,5 meter og kan tage både op til 15 / 17 meter Endvidere er der udviddet med endnu flere katamaranpladser.

Så står du og mangler en lejet bådplads,- så er det nu du skal rette henvendelse til Ebeltoft Havnekontor.

Udvidelsen af havnepladser er sker ved en forlængelse af vores eksisterende flydebro, således der nu er kommet yderligere 20 meter ny flydebro, hvor alle pladserne er montertet med Y-bomme.

Så mangler du en bådplads, så kontakt os for et uforpligtende tilbud.

 

Årlig leje:
For alle pladser betales én årlig leje beregnet ud fra længde samt bredde af båden (standard plads max. 4 meter i bredde) Både med bredde over 4 meter beregnes et tillæg, jf. nedenstående pristabel

En fastligger, der i forvejen har fast plads og får overdraget en større plads til leje, skal betale leje i forhold til differencen mellem de 2 pladser. 

 

HAVNETAKSTER P.A.

Fastligger bådpladsleje (enkelt pladser)

Beløbene d.kr. incl. moms 

Både indtil 6 m:    3.800,00
Både fra 6 m til 8 m   4.900,00
Både fra 8 m til 10 m:   7.000,00
Både fra 10 m til 14 m   8.100,00
Både fra 14 m til 20 m:   9.300,00
Både fra 20 m til 25 m:  12.300,00
Både fra 25 m og opefter: 17.300,00 

 

Tillæg for både med bredde over 4 meter Beløbet er i d.kr. incl. moms

For både med en bredde over 4 meter tillægges en havneafgift beregnet ud fra det af bådens areal der ligger ud over en bredde på 4 meter. Bådarealet beregnes som den største længde gange med den største bredde målt på skroget. Det beregnede  areal rundes ned eller op til hele antal m2

Pris pr. ekstra m2 ud over bredden på 4 meter

 

 

 

 

150,00

Tildeling af pladser
Tildeling af ledige bådpladser afgøres af havneledelsen under hensyn til bådens størrelse, pladsforholdene i havnen, bådens stand og øvrige omstændigheder, som havneledelsen skønner relevante ud fra en vurdering af pladsens beliggenhed og det konkrete båd emne. 

Bådens stand indgår i havnens vurdering i forbindelse med tildeling af bådplads idet Ebeltoft Havn ønsker at fremstå som en aktiv havn og ikke som “bådparkeringsplads”.

Ved vurdering af nye lejere forudsættes det at havnen har ledig kapacitet til et fartøj af den størrelse der ansøges plads til. Såfremt det ikke er muligt at tilbyde bådplads her og nu, kan vi henvise til vores venteliste for kommende lejere. 

Anvisning af den konkrete plads sker for en sæson ad gangen. Pladsnummeret fremgår af lejeopkrævningen. Pladslejer har fortrinsret til den samme plads i den efterfølgende sæson, medmindre havneledelsen som led i den overordnede planlægning finder det nødvendigt at anvise en anden plads.

 

Betaling af pladsleje 
En bådplads betales for lejeperioden 1. april til 31. marts. Ved tildeling af bådplads i løbet af sæsonen betales forholdsmæssigt for den resterende periode frem til hovedforfald 1. april. 

Leje af bådplads betales forud.

Byrådet fastsætter årligt størrelsen af leje, gebyrer og afgifter, som kan ses på kommunens hjemmeside, på havnens hjemmeside og opslag ved havnekontoret.
 

Anvendelse af bådplads
En bådplads må kun anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer der foreligger iht. lejekontrakten samt havnereglementet. Ved bådskifte skal havnekontoret adviseres. Er ny båd større end den gamle og kræves der større bådplads, har eksisterende lejere fortrinsret fremfor nye lejere.

 

Ansvarsforsikring
Alle fartøjer, der anbringes på havnens område skal være ansvarsforsikrede.
Før ibrugtagningen af bådpladsen skal ejerforholdet til båden og behørig ansvarsforsikring i pladslejers navn være dokumenteret på fyldestgørende måde. En sådan dokumentation og eventuel anden dokumentation for retmæssig udnyttelse af bådpladsen kan forlanges på et hvilken som helst tidspunkt.

 

Bytning:
Havnefogeden kan i ganske særlige tilfælde tillade, at en fastligger bytter sin bådplads med en anden fastligger, der skal dog altid indhentes tilladelse hos havneledelsen.

Under ganske særlige forhold har havnefogeden ret til at anvise en fastligger en ny plads i forhold til den allerede tildelte plads. 
 

Dispositionsret:
Hvis en fastligger, ikke benytter en fast bådplads i kortere eller længere tid, f.eks. på ferieture, klargøring på land etc. kan havnen disponere over pladsen, indtil fastliggeren igen skal bruge pladsen til sin egen båd.

l tidsrum, hvor bådejer ikke benytter den anviste bådplads, skal pladsens nummerskilt sættes på grøn

En fastligger, der har lejet en fast bådplads og ikke benytter denne, kan ikke fremleje eller udlåne sin plads til andre.

 

Handel:
Under henvisning til ovenstående er det derfor ikke tilladt på nogen måde at handle med pladserne.

 

Løse pladser:
Leje af løse pladser, der midlertidig er ledige af en eller anden grund, sker direkte ved henvendelse til havnefogeden.

Leje af løse pladser giver ingen rettigheder, og lejemålet kan opsiges med dags varsel.

 

Flere ejere:
Hvis flere personer, eller et firma, er ejer af en båd afgøres ansøgningen om tildeling af bådplads af havnefogeden.

 

Opsigelse af leje af bådplads
Havneledelsen kan uden varsel opsige en bådplads, hvis pladslejer 
-    misligholder sin forpligtelse til at betale pladsleje eller andre pengeydelser, der påløber i forbindelse med bådens placering i havnen. 
-    efter havneledelsens skøn ikke er den reelle ejer/parthaver af den båd, der ligger på pladsen. 
-    ikke overholder havnereglement 
-    overtræder havnens ordensreglement eller gældende miljøregler 
-    ikke holder sin båd i sødygtig stand 

 

Både uden anvist plads

Både, der ligger uden at være anvist plads, som ikke har betalt havneleje, eller som ligger i strid med retningslinjerne, vil i samråd med politiet blive fjernet for bådejerens regning og risiko.